Πολιτική Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

Η Εταιρία αναγνωρίζοντας την επίπτωση των δραστηριοτήτων του στο περιβάλλον επιζητεί την ελαχιστοποίηση της παραγωγής απορριμμάτων.

Η συμβολή μας στη διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος έχει δύο διαστάσεις, εσωτερική και εξωτερική. Η εσωτερική διάσταση αναφέρεται στην προσπάθειά μας για μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την λειτουργία μας. Η εξωτερική διάσταση αναφέρεται στην προσπάθεια αύξησης της περιβαλλοντικής αντίληψης των εργαζομένων μας και λοιπών ενδιαφερομένων μερών στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Για την ικανοποίηση του στόχου αυτού δεσμευόμαστε για την συνεχή βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις συμμόρφωσης, ακολουθώντας τις αρχές και τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 14001:2015. που αφορούν τη λήψη προληπτικών και διορθωτικών μέτρων για την αποτροπή της υποβάθμισης του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος.

Η συνεχής βελτίωση του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης θα επιτυγχάνεται μέσω της επανεξέτασης και της αναθεώρησης τόσο αυτού, όσο και των τιθέμενων στόχων διαχείρισης.

Όλο το προσωπικό της Εταιρίας υποχρεούται να ακολουθεί τις σχετικές διαδικασίες και καθώς και τις αναθεωρήσεις τους, που προκύπτουν από την εφαρμογή του Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Μέσω της παρούσας Πολιτικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ως γενικοί στόχοι διαχείρισης περιβάλλοντος της Εταιρίας καθορίζονται οι ακόλουθοι:

Η συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση του προσωπικού μας σε θέματα περιβαλλοντικής συνείδησης.

Η διαρκής προσπάθεια μείωσης των πιθανών επιπτώσεων στο περιβάλλον μέσω της βελτίωσης των λειτουργιών και των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

Η επίτευξη των γενικών αυτών στόχων γίνεται με την εφαρμογή μεθόδων ελέγχου, παρακολούθησης και μέτρησης όλων των διεργασιών που υπάγονται στις λειτουργίες της Εταιρίας καθώς και με τον ορισμό συγκεκριμένων μετρήσιμων στόχων διαχείρισης.

Έκδοση: 2.0 | Ημερομηνία: 20.5.2022