Πολιτική Ποιότητας

Αποτελεί πολιτική της YSOFT A.E., η παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού υψηλής ποιότητας, με τον έλεγχο και τη συνεχή βελτίωση όλων των διεργασιών που σχετίζονται με τη διασφάλιση της ποιότητας, από τον καθορισμό και τον έλεγχο της δυνατότητας υλοποίησης των απαιτήσεων των πελατών, την εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων, τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τον έλεγχο ποιότητας των προϊόντων, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των έργων, μέχρι την παράδοση των προϊόντων και την μετέπειτα εξυπηρέτηση των πελατών. Πολιτική μας είναι η παράδοση προϊόντων λογισμικού και η διαρκής υποστήριξη των πελατών μας με συνέπεια, επικέντρωση στις ανάγκες και την ικανοποίηση των πελατών μας που θα μας επιτρέψει τη διαρκή βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Η YSOFT A.E θέτει τους ακόλουθους στόχους:

Στρατηγικοί στόχοι

 • Ανάπτυξη και εδραίωση της επιχείρησης ως εταιρείας παραγωγής λογισμικού στην Ελλάδα
 • Ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων λογισμικού
 • Οργανωμένη πολιτική για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
 • Πλήρης ικανοποίηση των πελατών

Στόχοι ποιότητας

 • Καλή επικοινωνία των στελεχών με τους πελάτες
 • Ικανοποίηση προδιαγραφών παραδοτέων και τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
 • Αποτελεσματικότητα προγραμματισμού και διαχείρισης έργων
 • Βελτίωση οργάνωσης με την εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων
 • Αποτελεσματικότητα και ικανοποίηση ανθρώπινου δυναμικού

Η Διοίκηση δεσμεύεται για την επίτευξη των στόχων, μέσω των ακόλουθων ενεργειών:

 • Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, το οποίο συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου EN ISO 9001: 2015
 • Εξασφάλιση της υψηλής ποιότητας των παρεχομένων στους πελάτες προϊόντων & Υπηρεσιών, με τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά που προκύπτουν από τις διατυπωμένες ανάγκες της αγοράς, και σε συνδυασμό με τους γενικότερους επιχειρηματικούς στόχους της Εταιρείας
 • Συνεχής βελτίωση της Ποιότητας και των χαρακτηριστικών των παρεχομένων Προϊόντων και Υπηρεσιών, αλλά και γενικότερα της Ποιότητας σε όλες τις διεργασίες και διαδικασίες της Εταιρείας
 • Συστηματική έρευνα της αγοράς, σε θέματα που αφορούν σε προδιαγραφές – χαρακτηριστικά Προϊόντων & Υπηρεσιών, καθώς και σε θέματα ικανοποίησης των Πελατών
 • Σαφής προσδιορισμός των απαιτήσεων του Πελάτη.
 • Συνεχής παρακολούθηση της επίδοσης των Προμηθευτών.
 • Συνεχής επιμόρφωση και εκπαίδευση του Προσωπικού.
 • Τεκμηριωμένη και συνεχής παρακολούθηση και μέτρηση του βαθμού Ικανοποίησης των Πελατών.
 • Εξασφάλιση των απαραίτητων Πόρων (ανθρώπινων, υλικών και οικονομικών), για την αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Ποιότητας.
 • Τεκμηριωμένη αναζήτηση αιτιών εμφάνισης προβλημάτων και αδυναμιών, ώστε να καθοριστούν και εφαρμοστούν οι απαραίτητες Ενέργειες, με σκοπό την αποφυγή της επανεμφάνισής τους.
 • Τακτική παρακολούθηση των Στόχων και των Δεικτών Ποιότητας, οι οποίοι ανασκοπούνται μία φορά ετησίως τουλάχιστον.
 • Εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της αμεροληψίας και της ακεραιότητας στη διαχείριση των πληροφοριών που σχετίζονται με τους πελάτες.
 • Ανασκόπηση των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή των απαιτούμενων ενεργειών για την υλοποίηση των στόχων.
 • Ανασκόπηση της πολιτικής και των στόχων ποιότητας.
 • Έλεγχος της εφαρμογής των Διεργασιών & Διαδικασιών Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Κοινοποίηση της παρούσας Πολιτικής Ποιότητας σε όλο το Προσωπικό της Εταιρίας και μέριμνα για την συνεχή αναβάθμισή της, ώστε να είναι πάντα συμβατή με τους γενικότερους Εταιρικούς στόχους

Το Διοικητικό Συμβούλιο της YSOFT AE παρέχει την αμέριστη συμπαράστασή του για την εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας και δεσμεύεται ότι θα διαθέσει την απαραίτητη τεχνική υποδομή, τους ανθρώπινους πόρους και εν γένει όλα τα αναγκαία μέσα.

Το προσωπικό της YSOFT AE, είναι ενήμερο για την Πολιτική Ποιότητας, τους στόχους και τις διαδικασίες του Συστήματος Ποιότητας, διαθέτει όλη την απαιτούμενη τεκμηρίωση για τη διενέργεια των επιμέρους εργασιών του σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εφαρμοζόμενου Συστήματος Ποιότητας και έχει δεσμευθεί για καλή επαγγελματική πρακτική και τήρηση των διαδικασιών, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των αποτελεσμάτων και η ορθή και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών.

Κάθε στέλεχος ή εργαζόμενος δεσμεύεται για τη συμμετοχή του στην επίτευξη των στόχων ποιότητας της YSOFT AE, με τη συμβολή του στην τήρηση και βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015.

Έκδοση: 2.0 | Ημερομηνία: 20.5.2022