ΤΙΤΛΟΣ: Βελτίωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας πληρωμών και επιβράβευσης αγορών YummyWallet με τεχνολογία Blockchain, εισαγωγή κρυπτονομισμάτων και εφαρμογή της σε φοιτητικές / ακαδημαϊκές κοινότητες της Ελλάδας και εξωτερικού.

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: YummyWallet 2.0

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: Τ2ΕΔΚ-03496

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: Στόχος της προτεινόμενης δράσης είναι η συμμετοχή στην Περιοχή Παρέμβασης I, 8.7 Αναδυόμενες Τεχνολογίες: Κυβερνοασφάλεια και Διαδικτυακή Εμπιστοσύνη και πιο συγκεκριμένα στην Προτεραιότητα 8.7.5. Κατανεμημένη ψηφιακή ασφάλεια δεδομένων με συντονιστή την εταιρία YSS IKE (YummyWallet) και υπεργολάβο το Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ).

Το έργο έχει ως σκοπό να δημιουργήσει μια καθολική πλατφόρμα πληρωμών και ανταμοιβών που θα βασίζεται στην τεχνολογία blockchain, έξυπνων συμβολαίων (smart contracts) και ψηφιακών νομισμάτων (Yummycoins).

Αυτό το πρόγραμμα έχει λάβει χρηματοδότηση από την δράση εθνικής εμβέλειας: Ερευνώ, Καινοτομώ, Δημιουργώ Β’ Κύκλος με κωδικό Τ2ΕΔΚ-03496

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: Ανάπτυξη τεχνολογικής πλατφόρμας για την κατανεμημένη ψηφιακή ασφάλεια δεδομένων με υποστήριξη τεχνολογιών αλυσίδας (Blockchain) για την πιστοποίηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και τίτλων σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: BlockAdemiC

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: Τ2ΕΔΚ-04180

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: Το έργο BlockAdemic στοχεύει στη δημιουργία ψηφιακού συστήματος κατανεμημένης ασφάλειας (distributed cybersecurity) για την πιστοποίηση και επαλήθευση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, τίτλων σπουδών και δεξιοτήτων στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης, δημιουργώντας ένα αδιάβλητο εκπαιδευτικό διαβατήριο. Για να το πετύχει αυτό χρησιμοποιεί εξελιγμένα εργαλεία της τεχνολογίας blockchain για να εξασφαλίσει τον απαιτούμενο βαθμό κυβερνοασφάλειας και εμπιστοσύνης τόσο σε επίπεδο χρηστών, όσο και σε θεσμικό επίπεδο.

Αυτό το πρόγραμμα έχει λάβει χρηματοδότηση από την δράση εθνικής εμβέλειας: Ερευνώ, Καινοτομώ, Δημιουργώ Β’ Κύκλος με κωδικό Τ2ΕΔΚ-03496

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: Φυτοπροστασία της ελιάς με χρήση θερμικών φωτογραφιών

ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: OPTIMA

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΜΡ6-0282067

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: Ο πρωτογενής τομέας, και ειδικότερα η γεωργία είναι υψίστης σημασίας για την τοπική και Εθνική οικονομία, συνεισφέροντας σημαντικά στο ΑΕΠ της χώρας. Παράλληλα μεγάλο μέρος του εργατικού δυναμικού ασχολείται με τη γεωργία και ιδιαίτερα με την καλλιέργεια της ελιάς που αποτελεί βασική πηγή προσόδου.

Στο έργο αυτό προτείνετε μια καινοτόμα προσέγγιση για την ταχύτατη ανίχνευση παθογόνων σε καλλιέργειες στα αρχικά στάδια της μόλυνσης ή σημείων εισόδου σε αμόλυντες περιοχές με χρήση τεχνολογιών τηλεπισκόπησης, ανάλυσης εικόνας και βαθιάς μάθησης (deep learning) που θα επιτρέπει την ταχύτατη ανίχνευση εστιών παθογόνων για τη λήψη μέτρων καταστολής. Παρόμοια προσέγγιση έχει γίνει ήδη για ασθένειες της αμπέλου και η μεθοδολογία έχει ήδη επαληθευτεί και κατοχυρωθεί ως πατέντα. Επίσης, το παρόν έργο πραγματεύεται την σάρωση του συνόλου των ελαιώνων ώστε η εικόνα που θα σχηματίζεται να αντιστοιχεί σε καθολικό έλεγχό τους.

Το αντικείμενο του έργου αφορά στην ανάπτυξη και εκπαίδευση προηγμένου συστήματος Τεχνητής Νοημοσύνης που θα επιτρέπει α) τον εντοπισμό εστιών ασθενών φυτών σε ελαιώνες μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, που θα φέρεται από μη επανδρωμένο αεροσκάφος και β) την αυτόνομη, μέσω αλγορίθμων χαρτογράφηση σε πραγματικό χρόνο των συντεταγμένων των προβληματικών δένδρων και την αυτόματη αναγνώριση ασθενούντων σημείων με χρήση συστήματος που θα βασίζεται σε Νευρωνικό Δίκτυο βαθιάς αρχιτεκτονικής που θα έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα.

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης «Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία» 2014-2020».

Διαβάστε περισσότερα