Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου Elevate Greece για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19

Η επιχείρηση YUMMY ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που εδρεύει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εντάχθηκε στη δράση «Στήριξη Νεοφυών Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου «Elevate Greece» για την αντιμετώπιση της πανδημίας Covid-19 Β- Κύκλος» συνολικού προϋπολογισμού 34 εκατ. Ευρώ. Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ρευστότητας των νεοφυών/καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (που δραστηριοποιούνται σε τομείς της Έξυπνης Εξειδίκευσης/RIS3) του Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece», υπό τις αντίξοες συνθήκες της κρίσης του COVID-19.

Το συνολικό ποσό δημόσιας χρηματοδότησης που έλαβε η επιχείρηση με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ανέρχεται σε 24.922,02€ και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η δημόσια χρηματοδότηση αντιστοιχεί σε ποσοστό 100% του Κεφαλαίου Κίνησης της επιχείρησης για το έτος αναφοράς 2021.
Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:
✓ βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
✓ αύξηση της ρευστότητας της
✓ ενίσχυση της εξωστρέφειας
✓ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
✓ δημιουργία / διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας
✓ Άλλο

Με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε η επιχείρηση, αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς
και στην εθνική οικονομία.