Εφαρμογή για Διασφάλιση της Ποιότητας και Παρακολούθησης της Ελεγκτικής Δραστηριότητας.

Το μεγαλύτερο κέρδος που αποκομίζει η εκάστοτε Περιφερειακή Ενότητα από το σύστημα αυτό είναι η αυτοματοποίηση και η μηχανογράφηση των διαδικασιών ελέγχου που διενεργεί η εκάστοτε Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος καταγράφοντας, παρακολουθώντας και λαμβάνοντας ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των εργασιών, που οδηγούν στη βελτιστοποίηση του μηχανισμού λήψης αποφάσεων και του στρατηγικού σχεδιασμού του έργου των Υπηρεσιών.

Τα τελευταία χρόνια, η έλλειψη ενός Πληροφοριακού Συστήματος μέσω του οποίου θα υποστηρίζονται ψηφιακά οι εργασίες που αφορούν τους αγορανομικούς ελέγχους των εκάστοτε Διευθύνσεων Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος των Περιφερειακών Ενοτήτων Ελλάδας είχε ως αποτέλεσμα τα κάτωθι:

 • Αδυναμία γρήγορης ανεύρεσης, καταγραφής και αποθήκευσης των καθημερινών ελέγχων.

 • Αδυναμία να αυτοματοποιηθούν και να μηχανογραφηθούν οι διαδικασίες ελέγχου που διενεργούν οι εκάστοτε Διευθύνσεις Ανάπτυξης καταγράφοντας, παρακολουθώντας και λαμβάνοντας ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία των εργασιών.

 • Αυξημένος χρόνος προγραμματισμού των καθημερινών ελέγχων.

 • Περιορισμένη αποδοτικότητα των στελεχών της υπηρεσίας κατά τη διενέργεια των ελέγχων.

 • Αδυναμία δημιουργίας στατιστικών αναφορών της απόδοσης και προόδου της Διεύθυνσης σε επίπεδο ημέρας, μήνα και ετησίως.

 • Αδυναμία διασύνδεσης με άλλους αντίστοιχους αρμόδιους φορείς των Περιφερειακών Ενοτήτων Ελλάδας.

Ειδικότερα, με την εφαρμογή και λειτουργία της εν λόγω λύσης, η εκάστοτε Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) έχει τα εξής οφέλη:

 • Εμπλουτισμός του Μητρώου Επιχειρήσεων που υπόκεινται σε αγορανομικούς ελέγχους με την εισαγωγή του γεωγραφικού στίγματος της κάθε επιχείρησης.

 • Ηλεκτρονική διαχείριση των ελέγχων που πραγματοποιούνται από τα στελέχη των Π.Ε.

 • Συγκέντρωση όλης της πληροφορίας που ακολουθεί τους αγορανομικούς ελέγχους σε μία βάση δεδομένων και κατάργηση λοιπών αρχείων (excel, στατιστικών, πεπραγμένων).

 • Εξαγωγή, με άμεσο και εύκολο τρόπο, ποιοτικών και ποσοτικών στατιστικών αναφορών.

 • Βελτίωση του προγραμματισμού των ελέγχων.

 • Βελτίωση της αποδοτικότητας των ελεγκτικών μηχανισμών.

 • Βελτίωση του μηχανισμού λήψης αποφάσεων.

 • Καλύτερη αξιολόγηση υπηρεσιών από τη μεριά των Π.Ε.

 • Δυνατότητα διασύνδεσης με περιφερειακά συστήματα μηχανογράφησης.

 • Ασφάλεια δεδομένων.

 • Δημιουργία και εγκαθίδρυση μιας αυτοματοποιημένης, Paperless λειτουργίας.