Υπηρεσίες σχεδιασμού και ανάπτυξης εφαρμογών.

Η μεθοδολογία ανάπτυξης λογισμικού που ακολουθείται στα projects είναι η Agile.

Η εταιρία μας αξιοποιεί τη διαδικτυακή υπηρεσία αποθετηρίου κώδικα Bitbucket, στο οποίο όχι μόνο φιλοξενεί τον πηγαίο κώδικα, άλλα βοηθάει και στη συνεργατική ανάπτυξη των προϊόντων λογισμικού που αναπτύσσει.

Η εταιρία αξιοποιεί το εργαλείο Cylcopt (https://www.cyclopt.com/) για τον έλεγχο των ποιοτικών χαρακτηριστικών και της ασφάλειας του κώδικα λογισμικού. 

Λειτουργεί 100% στο cloud. Βάση ISO 9001:2015 διαθέτει και αξιοποιεί τα εξής εργαλεία:

 • Microsoft Office 365 για εφαρμογές γραφείου.
 • Microsoft Teams για τη συνεργασία μεταξύ των ομάδων.
 • Microsoft Share Point για την οργάνωση του intranet και την κοινή χρήση εγγράφων και διαδικασιών.
 • Microsoft Planner για την οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας (ανάπτυξης λογισμικού).
 • Microsoft Wiki για την οργάνωση της επιχειρησιακής γνώσης
 • Microsoft Stream για την οργάνωση των εκπαιδευτικών video
 • Microsoft Forms για την paperless λειτουργία της εταιρίας
 • Microsoft OneDrive για την οργάνωση των αρχείων.
 • Bitbucket για την οργάνωση του κώδικα λογισμικού
 • JAVA, J2EE
 • HTML, XHTML, XML, JAVASCRIPT, TYPESCRIPT
 • RUBY ON RAILS
 • ANGULAR, REACT, VUE.JS
 • ANDROID, IONIC
 • NODE.JS
 • ORACLE
 • MS SQL SERVER
 • MYSQL
 • POSTGRESQL
 • MONGO DB
 • APACHE HTTP SERVER, TOMCAT, SPRING, NGINX
 • DOCKER, KUBERNETES, FIREBASE, GCLOUD, AWS, HEROKU, AZURE

Υπηρεσίες Εκπαίδευσης.

Η επιτυχής υλοποίηση και εκμετάλλευση ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού συστήματος προϋποθέτει την υποστήριξή του από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, γεγονός που εξασφαλίσει και την αποτελεσματική χρήση των σύγχρονων τεχνολογικών δυνατοτήτων του. Η εκπαιδευτική διαδικασία δίνει στο προσωπικό των πελατών μας τη δυνατότητα να αποκομίσει τη μέγιστη δυνατή ωφέλεια από τη σύγχρονη τεχνολογική λύση.

Η Ysoft εκπαιδεύει το εξουσιοδοτημένο προσωπικό του εκάστοτε πελάτη μας, ώστε να το καταστήσει ικανό να χρησιμοποιεί και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά το σύστημα και να μεταδίδει το ίδιο την σχετική γνώση. Στόχος των προσωποποιημένων προγραμμάτων κατάρτισης είναι η εξοικείωση των χρηστών και κυρίως των διαχειριστών με το σύστημα τόσο στην ορθή αξιοποίηση του όσο και στην κατά το δυνατό καλύτερη ενημέρωση και συντήρηση του.

Υπηρεσίες Εγγύησης Καλής Λειτουργίας & Συντήρησης.

Οι υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης ξεκινάνε όταν τα πληροφοριακά συστήματα τεθούν σε πραγματική λειτουργία.

Παρέχονται βάσει ενός συγκεκριμένου πλαισίου παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης (Σχέδιο Συντήρησης), το οποίο εξασφαλίζει τη πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία του συστήματος, σε συνθήκες Εγγυημένου Επιπέδου Υπηρεσιών υποστήριξης από πλευράς της εταιρίας μας.

Οι παροχές υπηρεσιών στο πλαίσιο της τεχνικής υποστήριξης είναι:

 • Line Support – Απόκριση εντός 1 ώρας σε κλήσεις μέσω Ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στη διεύθυνση email που ορίζεται.
 • Τεχνική υποστήριξη με σκοπό την ομαλή λειτουργία του συστήματος μέσω της διόρθωσης σφαλμάτων του λογισμικού εφαρμογών του Συστήματος (bug fixing). H αποκατάσταση είναι δυνατόν να επιτελείται είτε με λήψη οδηγιών από μακριά (μέσω τηλεφώνου, email, fax ή web) είτε με επί τόπου επίσκεψη των στελεχών μας στους χώρους εγκατάστασης των εφαρμογών του πελάτη μας.
 • Βελτιώσεις, παράδοση, υποστήριξη, εγκατάσταση τυχόν νέων εκδόσεων του προσφερόμενου λογισμικού εφαρμογών (releases & new versions) όταν αυτές είναι διαθέσιμες σε stable έκδοση.
 • Μεταφορά τεχνογνωσίας μέσω παράδοσης ενημερωμένου υλικού τεκμηρίωσης (έντυπων και ηλεκτρονικών αντιτύπων) με τις τυχόν μεταβολές ή τροποποιήσεις του Συστήματος.

Τα Συμβόλαια Υπηρεσιών Υποστήριξης παρέχονται στον πελάτη μετά την υπογραφή της σύμβασης ανάθεσης υλοποίησης του έργου.

O όρος «Line Support» αναφέρεται σε απομακρυσμένη υποστήριξη με την χρήση τηλεφώνου, e-mail (1st level Support) για υποθέσεις μέγιστης διάρκειας 15’.  

Για τις υποθέσεις σφαλμάτων (Bugs), ο πελάτης εφόσον έχει συμβόλαιο συντήρησης ενημερώνεται για την εξέλιξη τους εντός 5-10 ημερών και ανάλογα με την πολυπλοκότητα.

Συνήθως το συμβόλαιο των Υπηρεσιών Υποστήριξης ανανεώνεται αυτόματα αμέσως μετά τη λήξη του με την έκδοση του σχετικού τιμολογίου, εκτός αν καταγγελθεί εγγράφως δύο (2) μήνες πριν από την λήξη του.

Πελάτες-Ενδεικτικά Έργα.

ΤΑΜΕΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ – ΤΜΕΔΕ

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Εγγυητικών Επιστολών και παροχής ψηφιακών υπηρεσιών μέσω Web προς τους πιστούχους μηχανικούς του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ – www.tmede.gr).

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
– ΠΚΜ

Ανάπτυξη Εφαρμογής και προμήθεια υλικών για τη διασφάλιση της ποιότητας και παρακολούθησης ελεγκτικής δραστηριότητας της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και  Περιβάλλοντος ΜΕΘ και τη δραστηριοποίηση αγορανομικών ελέγχων.

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ)

Ανάπτυξη Εφαρμογής eApply για τη διαχείριση των Ηλεκτρονικών Αιτήσεων, εγγράφων και συναινέσεων GDPR.